Cíle a strategie
Wine Heritage Fund

Dlouhodobý růst kapitálu

Hlavním cílem je dosažení dlouhodobého růstu hodnoty investice. Fond se zaměřuje na investice do vinařských aktivit s potenciálem růstu hodnoty v čase, jako jsou vinice, vinařské podniky nebo přidružené investice do distribuce a prodeje vína.

Generování pravidelných výnosů

Fond je zaměřen na investice do stabilních vinařských aktivit, které generují pravidelné výnosy. Zahrnuje nákup vinic s dlouhodobými pronájmy nebo investice do vinařských podniků se stabilními prodejními kanály.

Diverzifikace portfolia

Fond usiluje o diverzifikaci investic do různých vinařských oblastí, regionů a typů vín. Cílem je snížit riziko související s konkrétními tržními nebo regionálními podmínkami a tím maximalizovat výnosy při minimalizaci rizika.

Podpora udržitelnosti a ekologických iniciativ

Fond má za cíl investovat do vinařských aktivit, které sledují udržitelné a ekologicky šetrné praktiky. To může zahrnovat investice do biovinic, certifikací udržitelnosti, snižování emisí CO2 a ochranu přírodních zdrojů.

Kapitálový růst vinařského odvětví

Snahou fondu je podpora růstu a rozvoje vinařského odvětví investováním do start-upů, inovativních vinařských technologií nebo expanze na nové trhy. Cílem by bylo přispět k rozvoji a prosperitě vinařského průmyslu.

Hodnota pro investory a likvidita

Fond cílí na generování hodnoty pro své investory prostřednictvím efektivního řízení investic, poskytování přidané hodnoty a zajistění likvidity pro investory, kteří chtějí prodat své podíly.

Investice

Fond investuje do různých typů vinařských podniků v závislosti na své strategii a investičním přístupu. Zde jsou některé možné kategorie vinařských podniků, které jsou předmětem zájmu:


Prémiová vinařství

Fond zaměřuje své investice na renomovaná prémiová vinařství s vynikající reputací a historií výroby vysoce kvalitního vína. Tato vinařství mají silnou značku a atraktivní portfolio vín.

Vinařské podniky v rozvojových regionech

Fond aktivně vyhledává investiční příležitosti v nově se rozvíjejících regionech, které mají potenciál produkovat kvalitní víno. Tyto regiony mohou být geograficky nebo klimaticky podobné uznávaným vinařským oblastem a nabízet výhodnější náklady na investice.

Vinařské podniky s diverzifikovaným portfoliem

Fond také preferuje investice do vinařských podniků, které mají široké a diverzifikované portfolio vín, zahrnující různé odrůdy a styl vína. Ty poskytují ochranu proti riziku spojenému s jednotlivými tržními trendy a preference spotřebitelů.

Biovinařství a organické vinařství

Fond má za cíl investovat do vinařských podniků, které se specializují na biovína a používají organické zemědělské postupy. To odpovídá rostoucí poptávce po ekologicky udržitelných a zdravých výrobcích.

Inovativní vinařství a technologie

Fond také hledá investice do vinařských podniků, které se vyznačují inovativními přístupy ve výrobě a prodeji vína. To může zahrnovat využití nových technologií ve vinohradnictví a vinařství, jako jsou automatizace procesů, precizní zemědělství, umělá inteligence nebo využití virtuální reality pro prodejní a marketingové účely.

Fond provádí důkladnou analýzu a výběr vinařských podniků s ohledem na jejich historii, výkonnost, konkurenceschopnost, tržní potenciál a  soulad s investičním cílem a strategií fondu.

Wine Heritage Fund je fondem kapitálového trhu s globálním přesahem ve směřování svých investičních aktivit. Díky zvolené strategii se teší zájmu investorů z celého světa.      

Usilujeme o to být světově nejobdivovanějšm prémiovým vinařským fondem. Jde o víc než o finanční výkonnost. Pro nás je to o tom, abychom byli známí díky zkušenostem, které vytváříme – pro naše spotřebitele, zákazníky, partnery, dodavatele a naše lidi.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jehož akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.

Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do fondu(podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice.

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.

Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu

© Wine Heritage Fund SICAV a.s.
vytvořil pixelhouse.cz